1. <rt id="e3mad"></rt>
   <rt id="e3mad"></rt>
  2. <source id="e3mad"><nav id="e3mad"></nav></source>
   <tt id="e3mad"><span id="e3mad"></span></tt>

    <strong id="e3mad"></strong>

    耐高壓 LDO IC

    2020-09-09 17:19:00 hongling

    型號

    最大輸
    出電流

    輸入
    電壓

    輸出電壓

    精度

    功耗

    紋波
    (1KHZ)

    負載
    穩定率

    線性
    穩定率

    封裝

    替代型號

    HM75XX

    150mA

    18V

    2.5/2.7/2.8/
    3.0/3.3/3.6/
    4.0/4.4/5.0V

    ±3%

    2uA

    50dB

    60mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23
    TO-92

    HT75XX/HT71XX
    HT10XX

    HM75XXH

    150mA

    30V

    3.0/3.3/3.6/
    4.0/4.4/5.0V

    ±2%

    2uA

    50dB

    60mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    HT75XX/HT71XX
    HT10XX

    HM75XXHB

    120mA

    40-50V

    2.5/2.7/2.8/
    3.0/3.3/3.6/
    4.0/5.0V

    ±2%

    1.6uA


    60mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    HT75XX/HT71XX
    HT10XX

    HM75XXL

    150mA

    23V

    3.0/3.3/3.6/
    4.4/5.0V

    ±3%

    2uA

    50dB

    60mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    無上電過沖現象

    HM71XX

    70mA

    40V

    3.3V

    ±2%

    2.5uA

    50dB

    45mV

    0.2%

    SOT-89/
    SOT-23-3L

    無上電過沖現象

    HM73XX

    300mA

    18V

    1.5/1.8/2.5/
    2.7/2.8/3.0/
    3.3/3.6/4.0/
    4.4/4.5/5V

    ±3%

    2uA

    50dB

    45mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23-3L
    TO-92

    HT73XX/HT75XX

    HT71XX

    HM73XXN

    300mA

    18V

    耐壓20V

    3.3/5.0V

    ±2%

    0.8uA

    50dB

    4mV

    0.1%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    輸入輸出壓差:
    160mV@100mA,
    帶過流保護和短路保
    護,帶溫度保護,防
    上電過沖,可使用小
    體積低ESR陶瓷電容

    HM73XXH

    300mA

    24V

    3.0/3.3/5.0V

    ±2%

    2uA

    50dB

    45mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    HT73XX/HT75XX

    HT71XX

    HM73XXHB

    250mA

    38V

    耐壓40V

    3.3/5.0V

    ±2%

    1.5uA

    50dB

    15mV

    0.05%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    輸入輸出壓差:
    340mV@100mA,
    帶過流保護和短路保
    護,帶溫度保護,防
    上電過沖,可使用小
    體積低ESR陶瓷電容

    HM78XX

    500mA

    18V

    1.8/2.5/2.6/
    2.7/2.8/3.0/
    3.3/3.6/4.0/
    4.5/5.0V

    ±2%

    1uA


    12mV

    0.05%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    HT78XX

    HX53XX

    500mA

    12V

    1.2/1.5/1.8/
    2.1/2.5/2.7/
    2.8/3.0/3.3/
    3.6/3.9/4.4/
    5.0V

    ±2%

    1.2uA


    30mA

    0.05%

    SOT-89
    SOT23-3L
    TO-92

    HT78XX

    HM53XXB

    250mA

    40V

    1.8/3.0/3.3/
    3.6/5.0V

    ±2%

    1.6uA


    20mV

    0.2%

    SOT-89
    SOT-23-3L

    無上電過沖現象

    HM54XXB
    350mA
    限流
    500mA
    3.0-45V
    耐壓55V
    1.8/3.0/
    3.3/5.0V
    ±2%
    2.1uA
    85dB
    @1Khz
    0.02%
    0.01%
    SOT-89
    SOT23-3L
    上電無過沖現象,
    帶防短路恢復過沖
    低壓差:350mV@
    100mA,快速瞬態
    響應,帶短路保護
    和熱關斷保護功能
    HM56XXB
    150mA
    5.0-60V
    耐壓80V
    3.3/5.0V
    ±2%
    2uA
    70dB@
    1KHz
    0.02%
    0.01%
    SOT-89
    SOT-23-3L

    上電無過沖現象,
    帶防短路恢復過沖
    低壓差:700mV@
    100mA,快速瞬態
    響應,帶短路保護
    和熱關斷保護功能
    HM52LXXB
    150mA
    24V
    耐壓30V
    3.0/3.3/3.6/
    4.0/4.2/5.0V
    ±2%
    3uA
    50dB
    45mV
    0.15%
    SOT-89
    SOT-23-3L
    HT75 series

    HM6203

    100mA

    40V

    1.8/3.0/3.3/
    3.6/4.4/5.0V

    ±2%

    3uA


    30mV

    0.04%

    SOT-89
    SOT-23-3L
    TO-92

    無上電過沖現象

    HM6513

    150mA


    40V
    耐壓45V


    3.0/3.3/3.6/
    5.0V

    ±2%

    4.2uA


    19mV

    0.02%


    SOT23-3LSOT-89


    高紋波抑制比
    PSRR:60dB@
    100Hz帶軟啟動,
    無上電過沖現象
    帶過溫保護/過流
    保護

    HM6215

    500mA


    16V
    耐壓20V


    3.0/3.3/3.6/
    5.0V

    ±2%

    2uA


    5mV

    0.01%


    SOT89SOT23-3L


    超低壓差:200mV
    @3.3V/100mA帶軟
    啟動,無上電過沖
    現象帶過溫保護/
    輸出限流保護

    HM6217

    250mA

    30V

    5.0V

    ±2%

    1.5uA


    10mV

    2mV

    SOT-23-3L

    無上電過沖現象

    HM6239

    250mA

    30V

    3.3/5.0V

    ±2%

    1.5uA


    10mV

    2mV

    SOT-89

    無上電過沖現象

    HM6201

    250mA

    15V

    3.0/3.3/4.5/
    5.0V

    ±2%

    2uA


    12mV

    0.05%

    SOT89

    TO-92

    XC6201

    HM6220

    300mA

    2.0-10V

    1.2~5.0V

    ±2%

    2uA


    12mV

    0.05%

    SOT-23

    SOT-89

    HM8312

    350mA

    45V

    12V

    ±3%

    3.3 uA

    50dB

    25mV

    0.01%

    SOT-89    大電流耐高壓LDO IC

    型號

    最大輸

    出電流


    輸入電壓


    輸出電壓

    精度

    功耗

    紋波

    (1KHZ)
    負載穩定率線性穩定率

    封裝 

    替代型號

    AMS1117

    1A

    18V

    1.2/1.5/1.8/2.5/
    3.3/5.0V/ADJ

    ±1%

    4mA

    75dB

    3mV

    -

    SOT-223/
    TO-252/
    SOT89

    AMS1117
    LM1117

    AMS1117B

    1A

    24-
    30V

    1.2/1.5/1.8/2.5/
    3.3/5.0/ADJ

    ±1%

    2mA

    75dB

    3mV

    -

    SOT-223

    AMS1117
    LM1117

    HM6118

    1A

    18V

    1.2/1.8/3.3/5.0V

    ±2%

    52uA


    3mV

    2mV

    SOT-223/
    SOT89-3

    AMS1117的低
    壓差/低功耗版本

    HM7110

    1A

    30V

    3.3/5.0V

    ±2%

    1.8mA

    50dB

    4mV

    0.03%

    SOT-89

    AMS1117/
    SOT-89耐高壓版本

    HM6119

    2A

    18V

    1.2/3.3/5.0V

    ±2%

    3uA


    20mV

    2mV

    SOT-223/
    TO-252

    AMS1117的低壓差/
    低功耗/大電流版本

    HM6117

    1A

    18V

    1.5/2.5/ADJ

    ±2%

    60uA


    10mV

    2mV

    SOT-223/
    TO-252

    AMS1117的低
    壓差/低功耗版本

    HM9164

    1A

    18V

    3.3/5.0V

    ±2%

    90uA


    0.2%

    2%

    TO-252

    AMS1117的
    低壓差低功耗版本

    HM2940

    1A

    37V

    5.0V

    ±2%

    10mA


    10%

    10%

     SOT-223

    AMS1117的
    耐高壓版本

    HM1084

    5A

    12V

    1.8/3.3/5.0V/ADJ

    ±1%

    5mA

    60dB

    15mV

     -

    TO-252/
    TO-263/
    TO-220

     AMS1084
    LM1084

    HM1084

    5A

    22V

    1.8/3.3V/ADJ

    ±2%

    105mA


    0.4%

    0.2%

    TO-252

    AMS1084
    LM1084

    HM4275

    0.7A

    45V

    5.0V

    ±2%

    150uA


    15mV

    5mV

    TO-263-5L

    TLE4275


    帶使能耐高壓LDO IC

    型號

    最大輸
    出電流

    輸入電壓

     輸出電壓

    精度

    功耗

    紋波
    (1KHZ)

    負載
    穩定率

    線性
    穩定率

    封裝 

    替代型號

    HM53XX

    500mA

    12V

    1.8/2.5/2.8/
    3.0/3.3/3.6V/
    5.0V

    ±2%

    1.2uA


    30mV

    0.05%

    SOT-25


    HM78XXM5

    500mA

    18V

    2.8/3.0/3.3/
    5.0V

    ±2%

    2.0uA


    12mV

    0.05%

    SOT-25


    HM6209

    400mA

    18V

    3.0/3.3/3.6/
    4.0/5.0V

    ±2%

    60uA


    30mV

    0.03%

    SOT-25


    HM6211

    300mA

    18V

    3.0/3.3V

    ±2%

    6uA


    4mV

    30mV

    SOT-25


    HM6212

    300mA

    18V

    3.0/3.3/5.0V

    ±2%

    0.7uA


    4mV

    0.1%

    SOT-25


    HM6221

    350mA

    18V

    3.0/3.3/5.0V

    ±2%

    8uA


    12mV

    0.05%

    SOT-25


    HM54XXBM5
    350mA/
    限流
    500mA
    3.0V-45V
    耐壓55V
    3.3/5.0V
    ±2%
    2.1uA
    85dB
    @1Khz
    0.02%
    0.01%
    SOT-25
    上電無過沖現象,
    帶防短路恢復過沖
    低壓差:350mV@
    100mA,快速瞬態
    響應,帶短路保護,
    熱關斷保護功能
    HM56XXBM5
    150mA
    5.0-60V
    耐壓80V
    3.3V
    ±2%
    2uA
    70dB@
    1KHz
    0.02%
    0.01%
    SOT-25
    上電無過沖現象,
    帶防短路恢復過沖
    低壓差:700mV@
    100mA,快速瞬態
    響應,帶短路保護
    和熱關斷保護功能

    HM6225

    400mA

    2.8-18V

    可調
    最低1.25V

    ±2%

    45uA


    30mV

    0.05%

    SOT-25


    HM6224

    300mA

    40V

    可調

    ±2%

    8uA


    12mV

    0.05%

    SOT-25/
    SOT-23/
    SOT-89-5


    HM29151

    1.5A

    30V

    3.3/5.0V

    ±2%

    8mA


    0.2%

    0.06%

    TO-220-5L
    TO-263-5L

    MIC29151

    HM29152

    1.5A

    30V

    可調輸出

    ±2%

    8mA


    0.2%

    0.06%

    TO-263-5L

    MIC29152


    雙路輸出耐高壓LDO IC

    型號

    最大輸
    出電流

    輸入電壓

     輸出電壓

    精度

    功耗

    紋波
    (1KHZ)

    負載
    穩定率

    線性
    穩定率

    封裝 

    替代型號

    HM2117-AD33

    1A

    可調+3.3V

    固定/可調

    ±2%

    2mA


    5mV

    0.1%

    ESOP8

    低壓差1.3V@1A
    工作溫度范圍:-20℃~85℃
    高耐壓/大電流應用

    1.耐壓可達18V

    3.有SOT-89/SOT-23/TO-92封裝.

    <p background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;color: rgb(51, 51, 51);font-family: Arial, 'Hiragino Sans GB', 'Heiti SC', 'WenQuanYi Micro Hei', sans-serif;font-size: 13.3333px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">4.封裝采用金線,全測產品,一致性好,品質穩定.

    我司的AMS1117有如下優點:
    1.最大可達1A驅動電流
    2.耐壓可達18V.
    3.和市場低端的那種只有600-800mA/耐壓只有9-12V的不同的。
    4.封裝種類齊全,有SOT-223/TO-252/SOT-89封裝。

    產品應用:
    1.小家電、家電控制板 
    2.電子秤、人體秤 
    3.電子玩具、電動玩具、遙控玩具 
    4.三表(電表、水表、煤氣表) 
    5.LED手電筒、LED照明產品 
    6.汽車防盜器、電子鎖


    ? 青青草青娱乐极品视频,国产 学生 国产女合集第六部,天天看片高清影视在线观看,成版人性视频直播
    1. <rt id="e3mad"></rt>
     <rt id="e3mad"></rt>
    2. <source id="e3mad"><nav id="e3mad"></nav></source>
     <tt id="e3mad"><span id="e3mad"></span></tt>

      <strong id="e3mad"></strong>